321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Library talk online "หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร"

IMG 4679

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "หนังสือเล่มนี้ดีอย่างไร" วันที่  22 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=1598709556944401


อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Library talk online "หนังสือดีๆ ที่อยากแนะนำ"

IMG 4560

ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ Facebook สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ "หนังสือดีๆ ที่อยากแนะนำ" วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.

URL : https://www.facebook.com/watch/?v=1651235941667264


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

95075751

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อาจารย์ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563

114703

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. กฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเสนอขื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2563
3. รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2563
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มีนาคา 2563
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2563

โอกาสนี้ คุณวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มอบป้ายแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563

114223

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
3. การจัดบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ วันที่ 23-25 มีนาคม 2563
4. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
5. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม...