321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562

103880

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
2.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2562

102116

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
2.ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบครึ่งปี) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

000-2

เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกประเภท สมุดทำมือจากกระดาษ Reuse และ Bingo รักษ์โลก  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

g035

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ผู้ตรวจประเมิน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ตรวจประเมิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลการตรวจประเมินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562

{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

67751583 2911506798864058 7368672551326711808 o

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี{jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...