321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

73261604 3078448538836549 3002572217423757312 o

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวเรวดี​ วงษ์สุวรรณ​ บรรณารักษ์​ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม​2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ​มหานคร​

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล

73066237 3078855728795830 4376217382771752960 o

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล (ระยะที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยระบบการลา การขออนุญาตไปราชการออนไลน์ และระบบข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้อง 16/402 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562

105012

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การติดตามการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รายงานความคิดเห็นเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการราชการและผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะสิ้นปึ
3. รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562
4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
5. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
6. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2562
7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
8.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กว่าจะเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ในแผ่นดินประวัติศาสตร์ลพบุรี

73057282 3071790776168992 4006025986796683264 n

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักฯ เข้าร่วมงานเสวนา "กว่าจะเป็นหนังสือต้นไม้ใหญ่ ในแผ่นดินประวัติศาสตร์ลพบุรี" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

โดยหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความรักความหวงแหนในโบราณสถานของชาติที่มุ่งหวังให้คนไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บำรุงรักษา และเห็นคุณค่าความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

74677002 3178491925528958 1307820122907344896 n

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และ อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คุณธงชัย ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


อ่านเพิ่มเติม...