321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562

106779

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพในวงรอบปีการศึกษา 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561) สำนักวิทสยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน : งบลงทุน โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ตุลาคม 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

106102

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ร่วมพิจารณาทบทวน และร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

105353

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และผลจากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมรับฟัง และพิจารณา ทบทวน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อปรับปรุงการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

74855949 3108506815830721 7004742577719083008 o

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งมีจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าของน้ำ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

105249

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 608 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และสามารถดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...