321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563

119021

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ จำนวน 16 คน  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11817830

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563

IMG 6896

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
4. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
5. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563

117865

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี" ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของพันธกิจหลัก ตามตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
6. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ และ นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...