321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง​ยั่งยืน​

191207 0226

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม​ 2562​ ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง​ยั่งยืน​ ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ระบบบำบัดน้ำเสีย อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ​ เทศบาลเมืองน่าน​ จ.น่าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7

S  4251683

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานเทพสตรี ลพบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 7 (TRU Run 2019)ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะและการท่องเที่ยวลพบุรี โดยจัดนิทรรศการเทพสตรีมหาวิทยาลัยสุขภาวะ นิทรรศการท่องเที่ยวเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การบริการการนวด จัดทีมพยาบาลสำหรับการรักษาเบื้องต้นและรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

106102

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ร่วมพิจารณาทบทวน และร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562

106779

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพในวงรอบปีการศึกษา 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561) สำนักวิทสยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน : งบลงทุน โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2564
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2562
5. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน ตุลาคม 2562
6.รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

74855949 3108506815830721 7004742577719083008 o

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งมีจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าของน้ำ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อ่านเพิ่มเติม...