321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

8773934001

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมการจัดการพื้นที่ห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังได้เข้าร่วมอบรมการทำสมุดทำมือจากผ้าไทย โดยมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง

85253922 3357665177581549 7354342835325239296 o

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง หลักสูตร "การจัดทำนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้" ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Chatbot

8483235101

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนา Chatbot โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรมได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการ ตลอดจนเป็นการจัดการความรู้และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

IMG 2702

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น" ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ความสามารถด้านอาชีพ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการนำภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน

84512169 3334273999920667 735812847962947584 n

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รอง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ พร้อมท่านผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ท่านปทิตตา สิริภาพโสภณ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี และยังได้ทำการรวบรวมหนังสือที่จำเป็นและมีประโยชน์ที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท มินิแบ จังหวัดลพบุรีมอบให้กับทางศูนย์ฝึกฯ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ด้านต่างๆให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...