321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

90055450

เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 และจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมคัดแยกขยะ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก

88101835 3374779052536828 8943680790126919680 o

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้าสำรวจความต้องการห้องสมุด กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี เพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดห้องสมุด

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

87580472 3362711670410233 4423026079552241664 o

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563

113421

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายจริง ประจำปี พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการ
4. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 สำนักวิทยบริการ
5. การบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
6. รายงานผลจัดกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2563
7. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
8. รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ.สระบุรี

87373171 3360598447288222 7554805331444891648 o

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...