321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด"

p6401001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน) "เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด" โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง และ คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้จัดการร้านฟลอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

p001

ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

p003

กิจกรรมในวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลุ้นรับของรางวัลปีใหม่หลากหลายกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. กิจกรรมทำการ์ดจากกระดาษREUSE กิจกรรมมีถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2563
2. ร่วมกันบอกความในใจที่มีให้กับห้องสมุด หรืออยากให้ปีหน้าห้องสมุดมีกิจกรรมอะไรบ้าง
3. กิจกรรม เข้าห้องสมุดปุ๊ป ลุ้นรับรางวัลปั๊ป วันที่ 24-25 ธ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาทับควาย

p010

ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และอาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563

126033

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการจัดกิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/หรือศึกาาดูงานกับหน่วยงานภายนอก) และโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สายสนับสนุน)
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564
4. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

อ่านเพิ่มเติม...