321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แนะนำวารสารและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารและสิ่งแวดล้อม (Nature and Environment) เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-book)


วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 https://bit.ly/2mnZu3X

n620920

 

{jcomments off}