321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บุคลากร

การบริหาร

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

 jintana

ผศ.จินตนา เวชมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน

 srisupa 

ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 mayuree

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

sarayut

อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 

 

3. คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ

 

srisupa

ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ประธาน

library director3

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
รองประธานกรรมการ

อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียนlibrary director3

กรรมการ

wiraiwan

ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
กรรมการ

viboon

นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
กรรมการ

chonchom

นางสาวชวนชม สมนึก
กรรมการ

aunch1

นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
กรรมการ

prasit

นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
กรรมการ

noina

นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
กรรมการและเลขานุการ

 

บุคลากรจำแนกตามส่วนงาน

 

งานธุรการ
noina

นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pich

นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานเทคนิคสารสนเทศ
chonchom

นางสาวชวนชม สมนึก
บรรณารักษ์

soi

นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
บรรณารักษ์

sasi

นางศศิภา เกตุเจริญ
บรรณารักษ์

hatairat

นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
บรรณารักษ์

sirimat

นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ratree

นางราตรี คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


งานบริการสารสนเทศ
narumon

นางสาวนฤมล สุขเกษม
บรรณารักษ์


pitirat

นางปิติรัตน์  อินทุม
บรรณารักษ์


prasit

นายประสิทธิ์  อ่วมเนียม
บรรณารักษ์


rose

นางสาวเพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ
บรรณารักษ์


chureerat

นางชุลีรัตน์  จันทร์สว่าง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


aumnart

ว่าที่ ร.ต.อำนาจ มะลิวัลย์
บรรณารักษ์


sagon

นางสาวสงวน  ชื่นชมกลิ่น
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


junjira

นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


rewadee

นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์
บรรณารักษ์


wora

นางสาววรนุช  ล้อมวงศ์
บรรณารักษ์


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
aunch1

นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


sukanya

นางสาวสุกัญญา  บุญทวี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


thananya

นางธนัญญา  สุขอุดม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด


thong

นายธงชัย  ไสวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์