321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การบริหารงาน

การบริหารงาน

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความในข้อ 5 กล่าวว่า ให้แบ่งส่วนราชการ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการดําเนินงานปีการศึกษา 2561

1.  ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อํานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.  อาจารย์ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อํานวยการ
4.  นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการและหัวหน้าส่วนงานธุรการ
5.  นางสาวชวนชม สมนึก หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
6.  นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ
7.  นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

     โครงสร้างการบริหารงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

diag