321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

dm20 OPAC

ฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC -- คู่มือการใช้ pdfb --
รวบรวมบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี