321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)

dm34 em

ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) -- (ช่วงเวลาให้บริการ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ