คลังเก็บบล็อก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse) ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 73

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse) ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 54

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสำนักงานสีเขียวหอสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี สุรินทร์และบุรีรัมย์

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 50

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

พิธีรับมอบเกียรติบัตรจากสาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 13

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID -19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนมโรงเรียนที่ไม่ใช้แล้ว ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 42

บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 45

เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 บุ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 68

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 46

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 23

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริก … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 45

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น