ประเมินตนเอง หมวดที่ 1

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 1 ทั่วไป (10 คะแนน)

ข้อกำหนด : ผู้บริหารห้องสมุดมีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้ง กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

วิธีการตรวจประเมิน

 • การสัมภาษณ์ (5 คะแนน) : การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
 • การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน) : การตรวจสอบเอกสาร แสดงนโยบายห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน

สิ่งที่ตรวจพบ : เอกสารหลักฐาน

นโยบายห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้ทราบทั่วกัน
 • มีการกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารห้องสมุด
  – สำนักวิทยบริการฯ มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2560 [เอกสารอ้างอิง 1-1] ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
 • มีเอกสารนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
  –  [เอกสารอ้างอิง 1-2] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565
 • มีการประกาศให้ทราบทั่วกัน
  –  [เอกสารอ้างอิง 1-3] เว็บไซต์ http://library.tru.ac.th/greenlib ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี