เครือข่ายความร่วมมือ

ปี 2565  
3 พ.ค. 2565 โครงการอบรม เรื่องห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
27 เม.ย. 2565 การอบรม GREEN OFFICE สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17 ม.ค. 2565 งานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย” ในรูปแบบออนไลน์
   

ปี 2564  
22 ธ.ค. 2564 การเสวนาและการประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียว เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutralily ในรูปแบบออนไลน์
30 ส.ค. 2564 การอบรมออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   
3-6 ธ.ค. 2562 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย
28-29 ต.ค. 2562 อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ​มหานคร​
29-30 มี.ค. 2562 โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14 ก.พ. 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน..ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5”