หมวดที่ 7

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

ร่วมมือกับห้องสมุดอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
7. เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดการประชุม การสัมมนา และ/หรือ การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีพ.ศ.2562-2565 สำนักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (ตารางสรุปการอบรม สัมมนาบุคลากร)

การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

7.1 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมีความรู้ความ  เข้าใจความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48 /ร้อยละ 89.6)
(7-7.1-รายงานผลโครงการและภาพประกอบ)

7.2 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การบริหารจัดการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.52 /ร้อยละ 90.4) (7-7.2-รายงานผลโครงการและภาพประกอบ)

การอบรมและการประชุมวิชาการ

7.3 เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว รุ่นที่ 2” วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และสอบผ่านผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จำนวน 3 คน     (7-7.3-ระเบียบวาระการประชุมและภาพประกอบ)
7.4 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (7-7.4-การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6)
7.5 การอบรม เรื่อง กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (7-7.5-ภาพประกอบการอบรมเรื่อง กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว)
7.6 งานเสวนาและการประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียว เรื่อง “ความท้าทายของห้องสมุด สู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality” วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จัดโดยชมรมห้องสมุดสีเขียว (7-7.6-ภาพประกอบงานเสวนาและการประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียว)
7.7 งานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เรื่องการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว: บทเรียนและความท้าทาย วันที่ 17 มกราคม 2565 (7-7.7-ภาพประกอบงานเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว)
7.8 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 จัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับชมรมห้องสมุดสีเขียว (7-7.8-ภาพประกอบการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 8)
7.9 การอบรม เรื่อง Green Office สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เมษายน 2565 จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (7-7.9-ภาพประกอบการอบรม เรื่อง Green Office)
7.10 การอบรม เรื่อง ห้องสมุดกับการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (7-7.10-ภาพประกอบการอบรม)

กิจกรรมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2562
7.11 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยกําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “TRU รวมใจ ลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและรู้คุณค่าของพลังงานและร่วมกันลดใช้พลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูก พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยรวมคิดเป็น ร้อยละ 83.48 (7-7.11-รายงานผลโครงการและภาพประกอบสัปดาห์วิทยาศาสตร์)

7.12 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ จัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 สํานักวิทยบริการฯ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้   ร้อยละ 85.7 (7-7.12-รายงานผลโครงการและภาพประกอบประดิษฐ์กระทง)

ปี 2563
7.13 โครงการกิจกรรมการคัดแยกขยะ: How To ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 90 (7-7.13-รายงานผลโครงการและภาพประกอบกิจกรรมการคัดแยกขยะ: How To ทิ้ง)

ปี 2564
7.14 กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.วัดธรรมเจดีย์ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 81.69 (7-7.14-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ Green Library รร.วัดธรรมเจดีย์)

7.15 กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.บ้านเขาทับควาย ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 81.73 (7-7.15-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ Green Library รร.บ้านเขาทับควาย)

ปี 2565
7.16 กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.ไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง) ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 82.5 (7-7.16-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ Green Library รร.ไทยรัฐวิทยา)

7.17 กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รร.วัดโบสถ์ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ร้อยละ 80.25 (7-7.17-รายงานผลกิจกรรมและภาพประกอบ Green Library รร.วัดโบสถ์