หมวดที่ 5

การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
5.1 มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่ายเพื่อร่วมกันวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานและให้มีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำกว่าปีละ 2 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (5-5.1-1) ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  (5-5.1-2) แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2562-2565และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2564  (5-5.1-3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว โดยมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาพิจารณาและทบทวนแผนทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯได้ประกาศนโยบายการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์คือ ให้สำนักวิทยบริการฯเป็นองค์กรแห่งการจัดการสมัยใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูง และประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบ สำนักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับบุคลากรและผู้รับบริการทราบไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่
       1. แจ้งประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียวให้บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ให้ทราบโดยผ่าน กลุ่ม Line ARiTC-TRU (5-5.1-4)ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว
       2. ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียวบริเวณหน้าลิฟต์ (5-5.1-5)ประกาศนโนบายหน้าลิฟต์
       3. ประชาสัมพันธ์บนเว็บของสำนักวิทยบริการฯ ที่เว็บไซต์ http://library.tru.ac.th (5-5.1-6)การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
       4. ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการรับทราบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ (5-5.1-7)ประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบทางบอร์ด 
       5. สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการกำกับติดตามให้มีการรายงานผลตามการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ให้คณะกรรมการประจำสำนักฯได้รับทราบ  (5-5.1-8)รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯไม่ต่ำกว่าปีละ2ครั้ง
5.2 กําหนดให้มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุดผู้รับบริการผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น สำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดทำแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  
     1. มีแผนงานการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเป็นประจำทุกปี (5-5.2-1) แผนการจัดกิจกรรม 
     2. โครงการห้องสมุดสีเขียว (5-5.2-2) มุม Green Library
     3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.2-3) ทรัพยากรสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ชั้นให้บริการ 
     4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  (5-5.2-4) บอร์ดให้ความรู้มุม Green Library และ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     5. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์การเป็นห้องสมุดสีเขียว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว (5-5.2-5) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม
      – ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
      – ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์
     6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียวส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือจัดอบรม สัมมนา (5-5.2-6) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
      7. รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้นักศึกษา และผู้ใช้บริการ เห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.2-7) กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
      8. กิจกรรม 1A3R :Avoid ,Reduce, Reuse, Recycle ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าโดยใช้หลัก 3R ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารภายในสำนักวิทยบริการฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (5-5.2-8) กิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
      9. กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้ผู้บริการ และบุคลากรให้รับรู้ถึงการคัดแยกขยะ จัดหาอุปกรณ์ในการคัดแยกให้ทั่วถึง (5-5.2-9)กิจกรรมคัดแยกขยะ
     10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพิ่มกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโครงการบริการวิชาการประจำปี(5-5.2-10)เครือข่ายความร่วมมือในด้านอนุรักษ์พลังงาน
     11.มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกปี  (5-5.2-11)แบบประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจ
     12.บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟแวร์ สร้างคลิปวิดีโอ หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.2-12) คลิปวิดีโอ
     13.จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.2-13) คลิปการประกวด
5.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดหรือ ไม่น้อยกว่า 300 รายการและจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อม ให้บริการ และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.3-1) แผนการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ทั้งที่จัดซื้อหรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณและมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 300 รายการ ผลรวมทรัพยากรสารสนเทศ (5-5.3-2)รายงานแสดงทรัพยากรและจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ชั้นให้บริการ (5-5.3-3)การเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้บริการ  พร้อมทั้งได้มีคลังความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักวิทยบริการฯด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมรวม  ไปถึงฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.3-4)คลังความรู้เกี่ยวกับการอนุกรักษ์พลังงาน
5.4 กําหนดให้มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิทยบริการฯ มีบริการสืบค้นสารสนเทศ 2 รูปแบบคือ
      รูปแบบที่ 1 เจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศร่วมถึงการสืบค้นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน ณ จุด เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  
     รูปแบบที่ 2 สำนักวิทยบริการฯได้มีจุดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง 2 จุดด้วยกัน คือ สืบค้นสารสนเทศ ณ เคาน์เตอร์ information service point และจุดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเองตั้งแต่ชั้น 1-8  (5-5.4-1) จุดบริการสืบค้นสารสนเทศด้วยตนเอง
     นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯได้มีการอบรมการสอนสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Web Opac และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แก่ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯโดยการจัดการอบมรมในสำนักวิทยบริการ (5-5.4-2)การสอนการสืบค้นทรัพยากร และอบรมแก่ผู้ใช้บริการภายนอกทางโปรแกรม Zoom เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกประเภท สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(5-5.4-3)สอนการอบรมผ่านZoom
     การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศสำนักวิทยบริการฯ มีการให้บริการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.4-4)การยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

5.5 กําหนดให้มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.5-1) แผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 กิจกรรม
    1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.5-2)จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
    2. สื่อสร้างสรรค์การเป็นห้องสมุดสีเขียว 
    -จัดทำสื่อสร้างสรรค์การเป็นห้องสมุดสีเขียว ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ และตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.5-3)
   –สื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์3R
   –สื่อสร้างสรรค์กระดาษที่คุณมีอยู่ คุณยังต้องการมันอีกหรือไม่
   –สื่อสร้างสรรค์ร่วมด้วยช่วยกัน “ขยะพลาสติกลดได้ตามสไตล์คุณ”
   –สื่อสร้างสรรค์Carbon Footprint
   3. รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(5-5.5-4)รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 กิจกรรม
    1. โครงการห้องสมุดสีเขียว (5-5.5-5) ภาพการจัดโครงการห้องสมุดสีเขียว
    2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.5-6) นิทรรศการห้องสมุดสีเขียว
    3. พัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว (5-5.5-7) กิจกรรมที่บุคลากรมีส่วนร่วม
    4. กิจกรรม 3R Reduce Reuse  Recycle , 1A3R :Avoid  Reduce Reuse Recycle (5-5.5-8) กิจกรรม 3R
    5. กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (5-5.5-9)กิจกรรมคัดแยกขยะ (5-5.5-10)กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะ
    6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (5-5.5-11)เครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงาน
นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการฯยังได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ เช่น 
        กิจกรรม DIY ง่ายๆด้วยมือเรา จัดทำมุม DIY จากวัสดุเหลือใช้ และเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อให้ทราบถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ (5-5.5-12)ภาพกิจกรรม DIY / สื่อมัลติมีเดียแนะนำกิจกรรมDIY 
    – กิจกรรมซ่อมหนังสือ กิจกรรมสมุดทำมือ (5-5.5-13)ภาพกิจกรรมซ่อมหนังสือและสมุดทำมือ 
    – กิจกรรมประดิษฐ์กระทง (5-5.5-14)ภาพกิจกรรมประดิษฐ์กระทง
    – กิจกรรมแซนวิชลดโลกร้อน (5-5.5-15)ภาพกิจกรรมแซนวิชลดโลกร้อน)
จากนั้นได้ดำเนินการสรุป และรายงานผลกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม(5-5.5-16) แบบรายงานสรุปและรายงานผลกิจกรรม (5-5.5-17)ผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมปี62-64
5.6 กําหนดให้มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจําทุกปี สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนงานและมีการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุกปี 2562-2565
(5-5.6-1) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ด้านส่งเสริมการเรียนรู้  
(5-5.6-2) แบบสรุปการมีส่วนร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
5.7 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปี สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำ แผนงานและดําเนินการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดปี (5-5.7-1) มีการจัดทำระบบสวิทซ์ไฟฟ้าแบบกระตุก เปลี่ยนหลอดไฟเป็น วัสดุหลอดไฟ LED  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยประหยัดพลังงาน(5-5.7-2การจัดทำระบบสวิทซ์ไฟ)
จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้า  การปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ (5-5.7-3กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน)
    – การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเช่น  ภาพที่ลงหน้าเว็บไซต์ YouTube และ Facebook (5-5.7-4สื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน)
    – การจัดกิจกรรมอบรมห้องสมุดกับการชดเชยคาร์บอน (5-5.7-5)การจัดอบรมชดเชยคาร์บอน
    – บุคลากรสำนักวิทยบริการฯร่วมใจใส่เสื้อ Cool Mode (5-5.7-6)บุคลากรใส่เสื้อ Cool Mode)
    – กิจกรรม 5 ส และ 7 ส (5-5.7-7) กิจกรรม5ส และ 7ส
จากนั้นได้จัดทำแบบสรุปรายงานผลกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(5-5.7-8)สรุปรายงานผลกิจกรรม  (5-5.7-9)รายงานผลกิจกรรมตั้งแต่ปี 62-64