หมวดที่ 3

การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

มีการจำแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กำหนดมาตรการการใช้ทรัพยากร และการใช้พลังงานของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
3.1 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการ โดยการนำนโยบายไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้าที่ 16 – 20) (3-3.1-01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 5 ปี 2561 – 2565) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผล จึงมีการประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) (3-3.1-02 ประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว) รวมถึงการกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3-3.1-03 ประกาศระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ) 
     อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3-3.1-04 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว) พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าทางเข้าและพื้นที่ของสำนักวิทยบริการฯ  รวมถึงได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว (3-3.1-05 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน แก่บุคลากร ผู้เข้ารับบริการสำนักวิทยบริการฯ ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินงานตามแผน นโยบาย และมาตรการที่กำหนดไว้ ดังนี้
3.1.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้า
         1. การรณรงค์การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศส่วนบริการ ให้เปิดเวลา 09.00 น.และปิดก่อนเวลา ปิดบริการหรือเลิกทำงาน 30 นาที  (3-3.1-06 การรณรงค์การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ)
         2. การปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือไม่อยู่บริเวณที่นั่งทำงาน ห้องประชุม หรือบริเวณพื้นที่ไม่มีผู้ใช้บริการ (3-3.1-07 การปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือไม่อยู่บริเวณที่นั่งทำงาน)
         3. ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ให้เครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ตามปกติ (3-3.1-08 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุกปี)
         4. ลดการใช้พลังงาน ได้แก่ การให้บุคลากรและผู้ใช้บริการใช้ลิฟท์เลขคี่ (3-3.1-09 ลดการใช้พลังงาน ในการใช้ลิฟต์) และรณรงค์การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ (3-3.1-10 รณรงค์การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์)
         5. ลดการใช้แก้ว/ขวดพลาสติก หันมาใช้อุปกรณ์ใช้ซ้ำได้ เช่น กระบอกน้ำแทนพลาสติก (3-3.1-11 ลดการใช้แก้วหรือขวดพลาสติก)
3.1.2 มาตรการประหยัดน้ำ
         1. เผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดน้ำ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำและรณรงค์ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ (3-3.1-12 ป้ายเผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดน้ำ)
         2. มีป้ายรณรงค์การใช้น้ำ ปิดวาล์วน้ำหรืออุปกรณ์การใช้น้ำประปาทุกชนิดให้สนิทหลังการใช้ทุกครั้ง แจ้งให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานทราบและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ (3-3.1-13 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำ ปิดวาล์วน้ำหรืออุปกรณ์การใช้น้ำ)
3.1.3 มาตรการประหยัดทรัพยากร
         1. ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยใช้กระดาษ 2 หน้าแทน (3-3.1-14 ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยใช้กระดาษ 2 หน้าแทน)
         2. การใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกัน โดยแชร์การใช้งานผ่านระบบ LAN (3-3.1-15 การใช้เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกัน)
         3. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ  โดยใช้ระบบการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือระบบอื่นๆ เพื่อลดการใช้กระดาษและพลังงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                3.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (e-Document)  ในการจัดส่งเอกสาร (3-3.1-16 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ )
                3.2 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับการไปราชการและการลาโดยใช้ระบบระบบบริหารงานบุคคล ( Human Resource Management System ) Thepsatri Rajabhat University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (3-3.1-17 ระบบบริหารงานบุคคล)
                3.3 ระบบเบิกจ่ายระบบบริหารจัดการติดตามและประเมินผลงบประมาณ( E-Budget ) (3-3.1-18 ระบบบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลงบประมาณ ( E-Budget ) ) และระบบบริหารงบประมาณการเงิน พัสดุ และบัญชี 3มิติ  Grow Finance Management Information System (3D) ที่ใช้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย  (3-3.1-19 ระบบบริหารงบประมาณการเงิน พัสดุ และบัญชี 3มิติ )
                3.4 ระบบปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เป็นระบบภายในหน่วยงานที่ใช้ในการลงฐานข้อมูลหนังสือ, การลงฐานข้อมูลดัชนีวารสาร และการให้บริการยืม – คืนหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ (3-3.1-20 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH )    
                3.5 เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการอบรม ผลงานของบุคลากร (3-3.1-21 หน้าเว็บไซต์ของสำนัก) และเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนักฯ ที่ดำเนินการจัดเก็บผลการดำเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ (3-3.1-22 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนัก)
                3.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรภายในของสำนักฯ ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ (3-3.1-23 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)) และการประชุมแบบออนไลน์ library.tru.ac.th/emeeting (3-3.1-24 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์) โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดหาโปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการประชุม อบรมและบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (3-3.1-25 โปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการประชุม อบรม)
                3.7 การใช้ Facebook (3-3.1-26 การใช้  Facebook ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ),  Line Official Account (3-3.1-27 การใช้ Line Official Account ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ), youtube (3-3.1-28 การใช้ youtube ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ) และเว็บไซต์ (3-3.1-29 การใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ) ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ
                 3.8 การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน (3-3.1-30 การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน)
3.2 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการลดปริมาณของเสีย สำนักวิทยบริการฯ มีนโยบาย การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งได้ จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (3-3.2-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวปี 2565)  พร้อมทั้งประกาศประกาศนโยบายและป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / มาตรการลดของเสีย (3-3.2-02 ประกาศนโยบายพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ)  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้เข้ารับบริการสำนักวิทยบริการฯ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการลดปริมาณของเสีย ดังนี้
         3.2.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ ทั้งบริเวณสำนักฯ  และในเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว (3-3.2-03 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการขยะ)
         3.2.2 มีการรณรงค์การลดปริมาณขยะ (Reduce) เช่น มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การเพนท์ถุงผ้า กิจกรรมพับถุงกระดาษเพื่อมอบให้โรงพยบาลนำไปให้ผู้ป่วยใส่ยาเพื่อลดขยะพลาสติก (3-3.2-04 รณรงค์ลดปริมาณขยะ)  
        3.2.3 จัดพื้นที่สำหรับรวบรวมขยะก่อนส่งกำจัด และขยะรีไซเคิลเพื่อส่งจำหน่าย และจัดทำแบบบันทึกปริมาณขยะ และสถิติ (3-3.2-05 พื้นที่สำหรับรวบรวมขยะก่อนส่งกำจัด )  พร้อมทั้งได้จัดทำแบบบันทึกปริมาณขยะและสถิติปริมาณขยะปี 2561-2565 (3-3.2-06 แบบบันทึกปริมาณขยะ)
         3.2.4 นำของที่ใช้แล้วและยังใช้ได้นำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง เพื่อช่วยลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร (Reuse) เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์และถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม มาทำ เช่น ตะกร้าประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม  (3-3.2-07 การนำของที่ใช้แล้วและยังใช้ได้นำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง)  
         3.2.5 นำต้นไม้ดูดมลพิษ หรือสารพิษทางอากาศ มาปลูกหรือประดับในสำนักงาน หรือในพื้นที่บริการต่างๆ (3-3.2-08 นำต้นไม้ดูดมลพิษมาปลูกในสำนักงาน)  
         3.2.6 มีการจัดให้มีวัสดุสำนักงานที่ใช้ร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ กบเหลาดินสอ เทปใส กาว เป็นต้น (3-3.2-09 จัดให้มีวัสดุสำนักงานใช้ร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน)
3.3 กำหนดให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างในการเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน  เพื่อควบคุมการดำเนินงานภายในสำนักวิทยบริการฯ ให้อยู่ภายใต้การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุด ได้แก่ บริษัททำความสะอาด หน้าที่ 5 ข้อ 15.6 (3-3.3-01 TOR)
    อีกทั้งมีการชี้แจงและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่แม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3-3.3-02 ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับแม่บ้านทำความสะอาด)
3.4 กำหนดให้มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด สำนักวิทยบริการฯ มีช่องทางการสื่อสารทั้งในรูปแบบ On site และ On line เพื่อการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ชี้แจงข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ผู้รับบริการและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันประหยัดพลังงานและทรัพยากร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการสื่อสารภายนอกและการสื่อสารภายในของสำนักวิทยบริการฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและรณรงค์ ดังนี้
     3.4.1 การสื่อสารภายใน
           – การติดบอร์ด ป้ายประชาสัมพันธ์ จอคอมพิวเตอร์ ป้ายประหยัดไฟฟ้า น้ำ ตามจุดเปิด-ปิด (3-3.4-01 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและประหยัดน้ำ)  
            – บันไดแคลอรีเพื่อจูงใจลดการใช้ลิฟต์  (3-3.4-02 บันไดแคลอรี)  
            – โปสเตอร์ เพื่อประหยัดน้ำในห้องน้ำชาย-หญิง (3-3.4-03 โปสเตอร์รณรงค์ประหยัดน้ำ)            
            – การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน (3-3.4-04 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงานร่วมกัน)  
     3.4.2 การสื่อสารภายนอก
             – เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ  
               http://library.tru.ac.th/greenlib/  (3-3.4-05 การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว)  
             – ผ่านทางไลน์ Line group พนักงานสายสนับสนุน (3-3.4-06 การสื่อสารผ่าน Line Group พนักงานสายสนับสนุน)  
            – Facebook สำนักวิทยบริการฯ (3-3.4-07 การสื่อสารผ่านทาง Facebook สำนักวิทยบริการฯ)
3.5 มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    (อ้างอิงประกาศสำนักวิทยบริการฯเรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีการกำหนดแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562-2564 (3-3.5-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562-2564) ในด้านอื่น ๆ โครงการ/กิจกรรมชดเชยคาร์บอน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยอ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ ได้แก่ 
     1. เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3-3.5-02 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 
     2. เว็บไซต์มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมทั้งมีการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3-3.5-03 ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ยังสืบค้นรายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเว็บไซด์ต่างๆ
      ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอ้างอิงประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด  (3-3.5-04 ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) และเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีบัญชีเปรียบเทียบรายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบัญชีรายงานสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีพ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 (3-3.5-05 การเปรียบเทียบรายงานการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบัญชีรายงานสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)  พร้อมทั้งภาพแสดงรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3-3.5-06 รายการสินค้าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
         นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการห้องประชุมได้ถือปฏิบัติ (3-3.5-07 แนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯ)
3.6 กำหนดให้มีแผนการและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีกำหนดแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 หน้า 8-14 ด้านแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารระบบต่างๆ (3-3.6-01 แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565) โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
    3.6.1 ดำเนินการบำรุงรักษาระบบอาคาร โดยงานฝ่ายอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
              – การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของไฟฟ้าและการใช้น้ำ ตามประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวฯ ด้านสาธารณูปโภค(3-3.6-02 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวฯ)
                – การตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ ปรับปรุง ซ่อมแซม กรณีมีการชำรุดโดยส่งใบแจ้งซ่อม (3-3.6-03 การตรวจเช็คสภาพ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ) และจัดทำบันทึกข้อความให้เจ้าหน้าที่จากงานอาคารสถานที่และบริการมาดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (3-3.6-04 บันทึกขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมเครื่องปรับอากาศ) และมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม   
              – การตรวจเช็คสภาพและเติมสารดับเพลิงตามระยะเวลาที่กำหนด  (3-3.6-05 บุคลากรตรวจเช็คสภาพ และระยะเวลาการเปลี่ยนสารดับเพลิง) โดยกำหนดให้บุคลากรตรวจเช็คสภาพและระยะเวลาการเปลี่ยนสารดับเพลิงให้อยู่ในสภาพปกติ
      3.6.2 ดำเนินการบำรุงรักษาระบบอาคาร โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชน       
               – การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กำหนดให้มีการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในทุก ๆ ปี ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  (3-3.6-06 การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลา)
               – การเปลี่ยนระบบสวิทซ์ไฟฟ้าเป็นแบบสวิทซ์กระตุก compressed และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2564 (3-3.6-07 การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและสวิทย์ไฟฟ้าแบบกระตุก)
               – การตรวจเช็คสภาพระบบลิฟต์โดยสาร ซ่อมบำรุงดูแลรักษา และมีการแจ้งกรณีลิฟต์มีสภาพการใช้งานผิดปกติระหว่างการใช้งาน โดยบริษัททุกเดือน (3-3.6-08 การตรวจเช็คสภาพและบำรุงดูแลรักษาระบบลิฟต์โดยสาร)
               – การตรวจเช็คภาพและเติมสารดับเพลิงตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยให้บริษัทตรวจเช็คสภาพการใช้งาน และระยะเวลาการเปลี่ยนสารดับเพลิง หลังจากที่บุคลากรได้มีการตรวจสอบสภาพ และเช็ควันครบรอบระยะเวลาการเปลี่ยนสารดับเพลิงให้อยู่ในสภาพปกติ (3-3.6-09 การตรวจเช็คสภาพและเติมสารดับเพลิงตามระยะเวลาที่กำหนด) นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังได้มีข้อกำหนดในการใช้สารดับเพลิง โดยคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ในการใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับบริษัท (3-3.6-10 บันทึกข้อตกลงในการใช้สารดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
3.7 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ

สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ภายในสำนักงาน (3-3.7-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปีพ.ศ. 2561-2565) แต่จะมีปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าวมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย รวมถึงลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ มีการมอบหมายให้บุคลากรแต่ละฝ่ายดําเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูล ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้
       3.7.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีพ.ศ. 2562-2565 (3-3.7-02 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีพ.ศ. 2562-2565)
       3.7.2 ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปีพ.ศ. 2562-2564 (3-3.7-03 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ปีพ.ศ. 2562-2564)
       3.7.3 ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ ปีพ.ศ. 2562-2565 (3-3.7-04 ปริมาณการใช้กระดาษ ปีพ.ศ. 2562-2565)
       3.7.4 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีพ.ศ. 2562-2564 (3-3.7-05 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีพ.ศ. 2562-2564)

     สรุปผลการดำเนินงาน การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 
     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 โดยปี พ.ศ. 2564 มีการใช้ไฟฟ้า 220,256.00 KwH ส่วน ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้ไฟฟ้า 329,455.00 kWh  ซึ่งมีค่าลดลง 109,199.00 KwH คิดเป็นค่าร้อยละ 33.1%
       ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากสถานการโควิด-19 จึงไม่มีการไปเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ส่วน ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 892.423 ลิตร 
       ปริมาณการใช้กระดาษปี 2564 พบว่า อัตราการใช้กระดาษมีจำนวนที่ลดลง โดยเมื่อเทียบระหว่างปี 2564 กับ 2563 โดยปี พ.ศ. 2564 มีการใช้กระดาษ จำนวน 18 รีม ส่วน ปี พ.ศ. 2563 มีการใช้กระดาษ จำนวน 14 รีม  ซึ่งมีการใช้กระดาษเพิ่มขึ้น จำนวน 4 รีม คิดเป็นค่าร้อยละ 4% ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานไม่ได้ออนไลน์ 100% เช่น การเบิกจ่ายในระบบบริหารจัดการติดตามผลปละประเมินผลงาน (E-Buget) ที่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อเซ็นเอกสารตัวจริง ส่งกองคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หรือการจัดทำรายงาน กิจกรรม โครงการ ที่ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อจัดทำรูปเล่ม ทำให้ต้องใช้กระดาษมากกว่าปกติ 
        ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 โดยปี พ.ศ. 2564 มีการใช้ไฟฟ้า 88,121.63 tCO2e  ส่วนปี พ.ศ. 2563 มีการใช้ไฟฟ้า 189,411.98 tCO2e  ซึ่งมีค่าลดลง 101,290.35 tCO2e คิดเป็นค่าร้อยละ -53.48% ซึ่งอาจเป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งห้องสมุดได้งดการให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน จึงทำให้ปริมาณการพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ลดลง

3.8 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(eMeeting) หรือระบบอื่นๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม

สำนักวิทยบริการฯ ได้นำนโยบายไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้าที่ 13 ข้อ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน และหน้าที่  17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2)         โดยได้มีการดำเนินการด้านการส่งเอกสาร โดยใช้ระบบการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือระบบอื่นๆเพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม ดังนี้

     3.8.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (e-Document)  ในการจัดส่งเอกสาร (3-3.8-01 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ )
     3.8.2 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับการไปราชการและการลาโดยใช้ระบบระบบบริหารงานบุคคล ( Human Resource Management System ) Thepsatri Rajabhat University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (3-3.8-02 ระบบบริหารงานบุคคล) 
     3.8.3 ระบบเบิกจ่ายระบบบริหารจัดการติดตามและประเมินผลงบประมาณ( E-Budget ) (3-3.8-03 ระบบบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลงบประมาณ ( E-Budget ) ) และระบบบริหารงบประมาณการเงิน พัสดุ และบัญชี 3มิติ  Grow Finance Management Information System (3D) ที่ใช้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย  (3-3.8-04 ระบบบริหารงบประมาณการเงิน พัสดุ และบัญชี 3มิติ )
     3.8.4 ระบบปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เป็นระบบภายในหน่วยงานที่ใช้ในการลงฐานข้อมูลหนังสือ, การลงฐานข้อมูลดัชนีวารสาร และการให้บริการยืม – คืนหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ (3-3.8-05 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH )    
      3.8.5 เว็บไซต์ของสำนักฯ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการอบรม ผลงานของบุคลากร (3-3.8-06 หน้าเว็บไซต์ของสำนัก) และเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนักฯ ที่ดำเนินการจัดเก็บผลการดำเนินงานด้านห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการฯ (3-3.8-07 หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวของสำนัก)
     3.8.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรภายในของสำพนักฯ ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้  (3-3.8-08 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)) และการประชุมแบบออนไลน์ library.tru.ac.th/emeeting (3-3.8-09 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์) โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดหาโปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการประชุม อบรมและบริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (3-3.8-10 โปรแกรม Zoom เพื่อใช้ในการประชุม อบรม)
     3.8.7 การใช้ Facebook (3-3.8-11 การใช้  Facebook ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ),  Line Official Account (3-3.8-12 การใช้  Line Official Account ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ), youtube (3-3.8-13 การใช้ youtube ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ) และเว็บไซต์ (3-3.8-14 การใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ) ในการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ
     3.8.8 การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน (3-3.8-15 การใช้ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารเพื่อทำงานร่วมกัน)

3.9 กำหนดให้มีแผนงานและดำเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำแนกจุดหรือกิจกรรมการปรับปรุง วางแผนและดำเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ/หรือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  (3-3.9-01 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561-2565) และ (3-3.9-02 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561-2564) สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ เรื่อง ห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ในรูปแบบออนไลน์ (3-3.9-03 กิจกรรมชดเชยคาร์บอน) และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ใช้ผลิตภัณฑ์ Cool Mode เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3-3.9-04 บุคลากรพร้อมใจใส่เสื้อ Cool Mode) 
    สำนักวิทยบริการฯ  มีการบันทึกเป็นตารางแสดงค่าระดับของดัชนีการใช้พลังงาน EUI (3-3.9-05 EUI) และรวบรวม บันทึกข้อมูล และรายงานผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2562 – ปี 2564 (3-3.9-06 รายงานผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการฯ มีการใช้ทรัพยากร ปีพ.ศ. 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 247,155.02 kgCO2e ปีพ.ศ. 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 189.411.98 kgCO2e ปีพ.ศ. 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 88.121.63 kgCO2e พบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง
     นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการทำสถิติการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี พ.ศ. 2563 กับ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี พ.ศ 2563 ร้อยละ -53.48% (3-3.9-07 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2562-2564)