หมวดที่ 2

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรณีเป็นอาคารเก่า)

คำอธิบาย

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า

มีแผนงานและมาตรการ ในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ ผลการดำเนินงาน (เอกสารหลักฐาน)
2.1 มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการฯมีแผนงานและมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (2-2.1-1 การวิเคราะห์อาคารสำนักวิทยบริการฯ แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยฯบริการ พ.ศ 2561-2565 หน้า 6) และจัดทำแผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2561-2565 (2-2.1-2 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักวิทยบริการฯพ.ศ 2561-2565 หน้า8) และได้ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ด้านสภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ (2-2.1-3 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว ปี 2560)  (2-2.1-4 ประกาศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียว ปี 2564) 
2.2 มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำฝนรอบอาคารและป้องกันการรั่วไหลของอากาศ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักวิทยบริการฯ (2-2.2-1ปรับปรุงซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำฝน แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยฯบริการ พ.ศ 2561-2565 หน้า9) (2-2.2-2ขออนุญาตปรับปรุงอาคาร) (2-2.2-3 รูปภาพปรับปรุงซ่อมแซมขอบหน้าต่างบริเวณชั้นหนึ่ง)
2.3 มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ (2-2.3-1แผนงานปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพแผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ 2561-2565 มีแผนงานดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาทดแทนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (2-2.3-2 แผนงานดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หน้า 23,24) และมีแผนงานดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี (2-2.3-3 แผนงานดำเนินการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปี 2562 หน้า 2) (2-2.3-4 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปี2563 หน้า 7) (2.2.3-5 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปี2564 หน้า 13) (2-2.3-6 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ปี2565 หน้า 3)
2.4 มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน สำนักวิทยบริการฯมีแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน (2-2.4-1แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการฯพ.ศ 2561-2565 หน้า10) และแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (2-2.4-2 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561) (2-2.4-3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2562) โดยสำรวจจำนวนหลอดไฟที่เป็นฟลูออเรสเซนต์และเปลี่ยนหลอดไฟจากแบบฟลูออเรสเซนส์เป็นแบบLED (2-2.4-4 ตารางเปลี่ยนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์ T5 เป็น หลอดไฟ LED T8 TUBE) และมีแผนการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2-2.4-5 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED) (2-2.4-6 ภาพหลักฐานการเปลี่ยนหลอดไฟ) (2-2.4-7 ผลสรุปอัตราความประหยัดพลังงานหลอดไฟ LED T8 TUBE) และเปลี่ยนระบบสวิทย์ไฟฟ้าเป็นแบบสวิทต์กระตุกที่ชั้น 1-8 และส่วนงานสำนักงาน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า (2-2.4-8 เปลี่ยนระบบสวิทย์ไฟฟ้าเป็นแบบสวิทต์กระตุก)
2.5 มีการปรับปรุงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย และจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม สำนักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวด้านกายภาพ (2-2.5-1 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวด้านกายภาพ ปี2562-2565)  ได้กำหนดพื้นที่สีเขียว ชั้น 1-8 และปรับสภาพภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารให้เป็นพื้นที่สีเขียวสะอาดสวยงามโดยการปลูกพืชช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกและจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ (2-2.5-2 พื้นที่สีเขียวและปรับสภาพภูมิทัศน์)