กิจกรรม

22 ส.ค. 2561
โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ

21 ส.ค. 2561
โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ดินสอปากกาจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว (Reuse)

20 ส.ค. 2561
โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

16-17 ส.ค. 2561
โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมการคัดแยกขยะ

14-15 ส.ค. 2561
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  จ.สมุทรสงคราม

18 ก.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ก.ค. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมใจ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก Save the World

27 มิ.ย. 2561
เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode ในโครงการ Green Library

5-8 มิ.ย. 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

21-23 พ.ค. 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

7-8 พ.ค. 2561
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว

29-30 มี.ค. 2561
โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27-28 มี.ค. 2561
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี

22 ม.ค. 2561
พิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library” 

6-9 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

9 มิ.ย. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว

..