กิจกรรม

2 ก.ค. 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมใจ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก Save the World

27 มิ.ย. 2561
เขียวสบายตา ใส่สบายตัว กับเสื้อ Cool Mode ในโครงการ Green Library

5-8 มิ.ย. 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

21-23 พ.ค. 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจำปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน “กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

7-8 พ.ค. 2561
โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว

29-30 มี.ค. 2561
โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

27-28 มี.ค. 2561
โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัราชภัฏเพชรบุรี

22 ม.ค. 2561
พิธีเปิด “ห้องสมุดสีเขียว Green Library” 

6-9 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการ Green Library ห้องสมุดสีเขียว

9 มิ.ย. 2560
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว

..