ประเมินตนเอง หมวดที่ 6

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    (10 คะแนน)

ข้อกำหนด : ห้องสมุดมีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจประเมิน

 • การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)
  1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการประจำหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
  2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ว่ารับทราบนโยบายการเป็นห้องสมุด สีเขียว และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกำหนด
 • การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน)
  1. มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม การอบรมที่หน่วยงานจัด หรือการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
  2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งผู้ประกอบการ และการร่วมกิจกรรม
 • การตรวจหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
  ตรวจหลักฐานและประเมินว่าผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ห้องสมุดกำหนด

สิ่งที่ตรวจพบ : เอกสารหลักฐาน

 • มีการกำหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารห้องสมุด
  – สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว กำหนดแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้คณะกรรมการประจำสำนักและบุคลากรรับทราบ พิจารณาเห็นชอบให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ รวมทั้งประกาศและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  [เอกสารอ้างอิง 6-1ประกาศนโยบาย-ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  [เอกสารอ้างอิง 6-2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว
  [เอกสารอ้างอิง 6-3แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 61-65
  [เอกสารอ้างอิง 6-4แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ทราบเกี่ยวกับนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกำหนด
  – ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและจัดสถานที่ได้กำหนดให้อยู่ในเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference) ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการฯ คือ การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดที่จัดจ้างโดยมหาวิทยาลัยซึ่งน้ำยาต่างๆที่นำมาใช้เป็นน้ำยาที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม [เอกสารอ้างอิง 6-5TOR จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่
 • มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
  – มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวด้านส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสีเขียว โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์/หรือจัดอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม [เอกสารอ้างอิง 6-6รายงานสรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • มีเอกสารแสดงการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  – มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดกิจกรรมและการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้) โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
  [เอกสารอ้างอิง 6-7]โครงการ/กิจกรรม-ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  [เอกสารอ้างอิง 6-8คำสั่งไปราชการโครงการปลูกต้นไม้ลดร้อน รักษ์โลก
  [เอกสารอ้างอิง 6-9คำสั่งไปราชการบริการวิชาการและกิจกรรม3R รร.วัดอัมพวัน
  [เอกสารอ้างอิง 6-10คำสั่งไปราชการบริการวิชาการและกิจกรรม3R รร.วัดโคกหม้อ
  [เอกสารอ้างอิง 6-11คำสั่งไปราชการบริการวิชาการและกิจกรรม3R รร.ข่อยใต้
 • มีเอกสารแสดงการแจ้งผู้ประกอบการ และการร่วมกิจกรรม
  – มีการแจ้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและจัดสถานที่ได้กำหนดให้อยู่ในเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference) ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการฯ คือ การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดที่จัดจ้างโดยมหาวิทยาลัยซึ่งน้ำยาต่างๆที่นำมาใช้เป็นน้ำยาที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยสูงต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  [เอกสารอ้างอิง 6-12TOR จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ห้องสมุดกำหนด
  – มีการติดป้ายนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ป้ายรณรงค์/ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใช้บริการห้องสมุดและรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้ลิฟต์แทนการขึ้นบันได ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รณรงค์ปิดสวิตช์ไฟกระตุกในจุดที่ไม่ใช้งาน ป้ายปิดหน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเลิกใช้งาน รณรงค์การใช้กระดาษให้คุ้มค่า [เอกสารอ้างอิง 6-13สื่อประชาสัมพันธ์-ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี