ประเมินตนเอง หมวดที่ 5

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด   (20 คะแนน)

ข้อกำหนด : ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจประเมิน

 • การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)
  1. มีประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุด สีเขียว และมีแผนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุด แต่ละฝ่าย มีแผนการดำเนินงาน และมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
  2. มีการกำหนดแผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสารสำรวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น
  3. มีการกำหนดแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่พร้อมให้บริการ
  4. มีการกำหนดแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. มีการกำหนดแผนงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน
  6. การกำหนดแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี
  7. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 • การตรวจหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (5 คะแนน)
  1. มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานและให้มีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ำว่าปีละ 2 ครั้ง
  2. มีการกำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
  3. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดโดยการจัดซื้อหรือการขอรับบริจาค และจัดเตรียมให้พร้อมบริการ
  4. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการและเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน
  6. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี
  7. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สิ่งที่ตรวจพบ : เอกสารหลักฐาน

1. นโยบายการพัฒนาห้องสมุด สีเขียว และมีแผนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุด แต่ละฝ่าย มีแผนการดำเนินงาน และมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
 • มีเอกสารแสดงนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และมีแผนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย มีแผนการดำเนินงาน และมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-1] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2561-2565
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-2] ประกาศนโยบาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2560
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-3] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการห้องสมุดสีเขียว เลขที่ 025/2561 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-4] แผนการดำเนินงาน ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-5] รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และแผนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-6] แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจ
  – [เอกสารอ้างอิง 5-1-7] รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมพร้อมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ปี 2562
2. แผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสารสำรวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสารสำรวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น
  – [เอกสารอ้างอิง 5-2-1] ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-2-2] โครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านหนังสือจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2562
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสารสำรวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น
  – [เอกสารอ้างอิง 5-2-3] แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจ
  – [เอกสารอ้างอิง 5-2-4ภาพกิจกรรมออกร้านหนังสือ BOOK FAIR 2562
3. แผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่พร้อมให้บริการ
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือการขอรับบริจาค ในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ที่พร้อมให้บริการ
  – [เอกสารอ้างอิง 5-3-1] แผนการดำเนินงาน ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-3-2] รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือการขอรับบริจาค ในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ที่พร้อมให้บริการ
  – [เอกสารอ้างอิง 5-3-3] รายการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  – [เอกสารอ้างอิง 5-3-4ภาพกิจกรรมออกร้านหนังสือ BOOK FAIR 2562
4. แผนงานและมาตรการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ รวมทั้งการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการและเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – [เอกสารอ้างอิง 5-4-1] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-4-2] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2562
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – Library Tour นักเรียนสาธิต ม.1
5. แผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-1แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-2แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2562
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-3] รายการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือและสื่อการศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แบ่งเป็น 4 ประเภท) 
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-4] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-5] ภาพกิจกรรมออกร้านหนังสือ BOOK FAIR 2562
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-6] นิทรรศการ Green library
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-7] กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี (5-8 มิถุนายน 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-8] กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.ลพบุรี (21-23 พฤษภาคม 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-9] กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (กรกฎาคม 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-10] โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ดินสอปากกาจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว (Reuse)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-11] โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-12] โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมการคัดแยกขยะ
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-13] บันไดแคลอรี่ “เดินขึ้นบันไดหัวใจแข็งแรง”ลดการใช้ลิฟต์ แล้วมาขึ้นบันได้ ลดค่าไฟได้สุขภาพดี
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-14] กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-15] กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
  – [เอกสารอ้างอิง 5-5-16] กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561
6. แผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-1] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561-2565
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-2] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2562
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-3] โครงการพัฒนาบุคลากรด้านห้องสมุดสีเขียว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 6-9 ธันวาคม 2560)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-4] โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วันที่ 29-30 มีนาคม 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-5] โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (27-28 มีนาคม พ.ศ. 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-6] โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม (วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561)
  – [เอกสารอ้างอิง 5-6-7] โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ
7. แผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 • มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
  – [เอกสารอ้างอิง 5-7-1] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2561
  – [เอกสารอ้างอิง 5-7-2] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปี 2562
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม
  – [เอกสารอ้างอิง 5-7-3] การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอดไฟฟ้า LED
  – [เอกสารอ้างอิง 5-7-4] โครงการ Big Cleaning Dayกิจกรรม 5 ส ร่วมใจร่วมมือให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ วันที่ 28- 29 ธ.ค.2560
  – [เอกสารอ้างอิง 5-7-5] ภาพการติดป้ายตามจุดต่างๆ (Computer, แอร์, Printer, ห้องน้ำ)