ประเมินตนเอง หมวดที่ 4

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ  (10 คะแนน)

ข้อกำหนด : ห้องสมุดมีการจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตรวจประเมิน

 • การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
  1. แผนงานการจัดการขยะ
  2. แผนงานการจัดการน้ำเสีย
  3. แผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศ
  4. แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 • การตรวจหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์ (5 คะแนน)
  1. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
  – ลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
  – ตรวจสอบ ความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ
  – มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกำจัดและการส่งกำจัดที่เหมาะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท
  2. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม
  – ลดปริมาณการใช้น้ำหรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  – เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  – มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม
  3. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม
  – มีการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น
  – มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
  – มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียง
  4. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
  – มีการวางแผนจัดการในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น
  – มีการปรับปรุงแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และตามกฎหมายที่กำหนด
  – มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน

สิ่งที่ตรวจพบ : เอกสารหลักฐาน

1. การจัดการขยะ
 • มีเอกสารแสดงแผนการจัดการขยะ
  – [เอกสารอ้างอิง 4-1-1] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.1 ขยะหน้า 4
  – [เอกสารอ้างอิง 4-1-2] แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อ 8 หน้า 21 และ หน้า 34
 2. การจัดการน้ำเสีย
 • มีเอกสารแสดงแผนการจัดการน้ำเสีย
  – [เอกสารอ้างอิง 4-2-1ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.2 น้ำเสีย หน้า 4
  – [เอกสารอ้างอิง 4-2-2แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ด้านอื่นๆ ข้อ 2 หน้า 35
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนการจัดการน้ำเสีย
  1) ติดตั้งถังดักไขมันที่ท่อน้ำทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2 [เอกสารอ้างอิง 4-2-3ภาพถ่าย
  2) เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [เอกสารอ้างอิง 4-2-4] ภาพถ่าย
  3) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม [เอกสารอ้างอิง 4-2-5] ภาพถ่าย
3.การจัดการมลพิษทางอากาศ
 • มีเอกสารแสดงแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ
  – [เอกสารอ้างอิง 4-3-1] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.3 อากาศ หน้า 4
  – [เอกสารอ้างอิง 4-3-2] แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อ 5 หน้า 20 และด้านอื่นๆ ข้อ 5 หน้า 36
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ
  1) มีการดำเนินการจัดการมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ [เอกสารอ้างอิง 4-3-3] ภาพถ่ายป้ายห้ามสูบบุหรี่
  2) อาการหมุนเวียนอย่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก
  – มีเครื่องมือวัดค่าฝุ่นละออง [เอกสารอ้างอิง 4-3-4] …กำลังดำเนินการอยู่
  – เปิดหน้าต่าง [เอกสารอ้างอิง 4-3-5] รอการกำจัดมูลนก
  3) [เอกสารอ้างอิง 4-3-6] การกำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
  – [เอกสารอ้างอิง 4-3-7] กิจกรรม 5 ส
  4) มีการกำหนดห้องสมุดปลอดบุหรี่ [เอกสารอ้างอิง 4-3-8] ภาพถ่ายป้ายห้ามสูบบุหรี่
  5) มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด [เอกสารอ้างอิง 4-3-9] ภาพถ่ายป้ายห้ามส่งเสียงดัง
4. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 • มีเอกสารแสดงแผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
  – [เอกสารอ้างอิง 4-4-1] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.4 ภาวะฉุกเฉิน หน้า 4
  –  [เอกสารอ้างอิง 4-4-2] แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 ด้านอื่น ๆ ข้อ 7 หน้า 36
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
  1) มีการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
  – [เอกสารอ้างอิง 4-4-3] กิจกรรมอบรมวิธีใช้ถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย
  – [เอกสารอ้างอิง 4-4-4] กิจกรรมอบรมการใช้ถังดับเพลิง 
  – [เอกสารอ้างอิง 4-4-5] โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
  2) มีการดูแลอุปกรณ์ถังน้ำยาดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ [เอกสารอ้างอิง 4-4-6] ภาพถ่าย
  3) จัดทำป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน้ำยาดับเพลิงที่ถูกวิธี [เอกสารอ้างอิง 4-4-7] ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพันธ์