ประเมินตนเอง หมวดที่ 3

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน (20 คะแนน)

ข้อกำหนด : ห้องสมุดมีการกำหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตรวจประเมิน

 • การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)
  1. มีแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้า และทรัพยากร
  2. มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
  3. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. มีเอกสารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด
  5. มีเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการรวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  6. มีแผนการบำรุงรักษาระบบต่ำง ๆ ที่มีในห้องสมุด และมีเอกสารแสดงการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  7. มีเอกสารการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ และมีรายงานผลประจำทุกปี พร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
  8. มีแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
  9. มีแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
 • การตรวจหลักฐานการดาเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)
  1. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรตลอดจน ดาเนินการตามแผนงานและมาตรการที่กำหนด
  2. มีการกำหนดแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย ตลอดจน ดำเนินการตามแผนงานและมาตรการที่กำหนด
  3. มีการกำหนดแผนงานและดาเนินการควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด
  5. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการ รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการโดยใช้บัญชีรายการ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงรายการสินค้าและบริการที่พิจารณาใน Green Product/Service Procurement)
  6. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการบำรุงรักษาระบบต่ำง ๆ ที่มีในห้องสมุด และมีการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  7. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
  8. มีการกำหนดแผนงานและดำเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
  9. มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาแนกจุดปรับปรุง วางแผนและดาเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

สิ่งที่ตรวจพบ

1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร

 • มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้า และทรัพยากร
  เอกสารหลักฐาน :
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 1-2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2561 (หน้า 29-30 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เอกสารแสดงแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
  เอกสารหลักฐาน :
  – ติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก เปิด-ปิดไฟฟ้าตามความจำเป็นของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มีผู้ใช้บริการ
  – ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน
  – จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารและรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำและประหยัดทรัพยากร
  – การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
  – ตรวจสอบ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมปั๊มน้ำระบบการจ่ายน้ำ เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกน้ำ ระบบสุขภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพปกติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันน้ำรั่วไหล
  – ติดฝักบัวก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-1.pdf
  – มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง (รอไฟล์ excel พี่เรย์)
  – รายงานการใช้ไฟฟ้ารายเดือน (รอไฟล์ excel พี่เรย์)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-2.xlsx

2. มาตรการลดของเสีย

 • มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
  เอกสารหลักฐาน :
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2561 (กิจกรรม 3 R Reduce Reuse Recycle หน้า 21 และ 29)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2562 (ด้านอื่นๆ หน้าที่ 35)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
  เอกสารหลักฐาน :
  – Excel รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟ ขยะ ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟ แบบบันทึก พร้อมผู้รับผิดชอบ (รอไฟล์ Excel พี่เรย์)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-2.xlsx
  – ภาพถ่ายการชั่ง คัดแยกขยะ ตารางทำความสะอาดห้องน้ำ
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-2-1.pdf

3. มาตรการว่าจ้าง

 • มีเอกสารแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  เอกสารหลักฐาน :
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 6 ด้านอื่นๆ)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  พ.ศ. 2562 (หน้า 36)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
  – เงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัททำความสะอาด ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการฯ คือ การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดที่จัดจ้างโดยมหาวิทยาลัยซึ่งน้ำยาต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นน้ำยาที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/tor610926.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  เอกสารหลักฐาน :
  – วัสดุทีใช้ทำความสะอาดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ภาพถ่าย)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-3-1.pdf

4. มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์

 • มีเอกสารแสดงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้า และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด
  เอกสารหลักฐาน :
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  พ.ศ. 2561-2565 (หน้า 20 และ 35)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้า และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด
  เอกสารหลักฐาน :
  – จัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ภาพถ่าย)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-4-1.pdf

5. มาตรการการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการรวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ

 • มีเอกสารแสดงการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการ รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  เอกสารหลักฐาน :
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  พ.ศ. 2561 (หน้า 20)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ( หน้า 1 ด้านอาคารสถานที่ และหน้า 5-6 ด้านอื่นๆ)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการรวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  เอกสารหลักฐาน :
  – มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  http://gp.pcd.go.th/all?fbclid=IwAR3dPUMSzFOsj5gbwv8JuKKz1CPmBE7Px2M6Zs52kMWBGBlf3oi2zGFBS7k)
  – เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน (ภาพถ่ายหลอดไฟ ชื่อ รุ่น)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-5-1.pdf

6. มาตรการบารุงรักษา

 • มีเอกสารแสดงแผนการบารุงรักษาระบบต่ำง ๆ ที่มีในห้องสมุด และมีเอกสารแสดงการกากับติดตามให้ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  เอกสารหลักฐาน :
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 (หน้า 35 ด้านอื่นๆ)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 2-3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานตามแผนการบารุงรักษาระบบต่ำง ๆ ที่มีในห้องสมุด และมีเอกสารแสดงการกากับติดตามให้ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
  เอกสารหลักฐาน :
  – ตารางบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ ถังดับเพลิง (ปัจจุบันไม่มี ยังไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่)

7. มาตรการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ

 • มีเอกสารแสดงการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ และมีรายงานผลประจำทุกปี พร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
  เอกสารหลักฐาน :
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 1 ด้านสาธารณูปโภค หน้า 4 และด้านสภาพแวดล้อม)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ และมีรายงานผลประจำทุกปี พร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
  เอกสารหลักฐาน :
  – สมุดจดบันทึกการใช้กระดาษเพื่อพิมพ์งานในห้องสำนักงาน และห้องงานเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-7-1.pdf
  – Excel รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟ ขยะ ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟ แบบบันทึก พร้อมผู้รับผิดชอบ (รอไฟล์ Excel พี่เรย์)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-2.xlsx

8. มาตรการส่งเอกสาร และการเดินทาง

 • มีเอกสารแสดงแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
  เอกสารหลักฐาน :
  – ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 5 ข้อ 4.5 เอกสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานตามแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอื่น ๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
  เอกสารหลักฐาน :
  – การส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน line กลุ่ม และ Facebook กลุ่มสำนักวิทยบริการฯ และFacebook กลุ่มกิจกรรมประจำวัน
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-8-1.pdf

9. มาตรการประเมินและจัดการก๊าซเรือนกระจก

 • มีเอกสารแสดงแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
  เอกสารหลักฐาน :
  – แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 (หน้า 35 ด้านอื่นๆ)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานตามแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
  เอกสารหลักฐาน :
  – แบบบันทึกรายงานเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตปริ้น (รอไฟล์ Excel พี่เรย์)
  http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-2.xlsx