ประเมินตนเอง หมวดที่ 2

ประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวด 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (10 คะแนน)

ข้อกำหนด : ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน หรือลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด
กรณีเป็นอาคารเก่า
มีแผนงานและมาตรการในการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรม หรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจประเมิน
กรณีเป็นอาคารเก่า

 • การตรวจสอบเอกสาร
  – มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3 คะแนน)
  – มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ (2 คะแนน)
  1. มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
  3. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
  4. มีการปรับปรุงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดุดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหาร และจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
 • การตรวจหลักฐานการดำเนินงานเชิงประจักษ์
  มีการดำเนินงานตามแผนงานมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารหรือมาตรการอื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเอกสารในเชิงประจักษ์ (5 คะแนน)

สิ่งที่ตรวจพบ : เอกสารหลักฐาน
กรณีเป็นอาคารเก่า

 • มีเอกสารแสดงผลการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  – [เอกสารอ้างอิง 2-1] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ด้านอาคารสถานที่) ลว.15 สิงหาคม 2560
  – [เอกสารอ้างอิง 2-2] แผนพัฒนาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565
  – [เอกสารอ้างอิง 2-3] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ด้านกายภาพ หน้า 32)
 • มีแผนงานและมาตรการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
  – [เอกสารอ้างอิง 2-4] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565  (แผนปี 2561 ด้านกายภาพ หน้า 19, และแผนปี 2562 ด้านกายภาพ หน้า 32) 
  – [เอกสารอ้างอิง 2-5] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
 • มีแผนงานและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
  – [เอกสารอ้างอิง 2-6] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565  (แผนปี 2561 ด้านกายภาพ หน้า 19, และแผนปี 2562 ด้านกายภาพ หน้า 32)  
  – [เอกสารอ้างอิง 2-7] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ด้านสาธารณูปโภค
 • การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
  – [เอกสารอ้างอิง 2-8] แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565  (แผนปี 2561 ด้านกายภาพ หน้า 19, และแผนปี 2562 ด้านกายภาพ หน้า 32, ด้านอื่นๆ หน้า 35)
  – [เอกสารอ้างอิง 2-9] ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ด้านอาคารสถานที่
 • มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
  – [เอกสารอ้างอิง 2-10] แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
 • หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
  – [เอกสารอ้างอิง 2-11] ปรับภูมิทัศน์ — ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
 • หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
  – [เอกสารอ้างอิง 2-12] ภาพกิจกรรม — โครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก”
  – [เอกสารอ้างอิง 2-13] ปรับภูมิทัศน์ — จัดสวนมุมระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่สำนักวิทยบริการฯ
  – [เอกสารอ้างอิง 2-14] ปรับภูมิทัศน์ — จัดสวนด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ