กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน จ.ลพบุรี

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยได้ทำการคัดแยกหนังสือออกเรียงตามหมวดหมู่ 000-900 พร้อมจัดมุมหนังสือพิเศษต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนมที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นกระเป๋าถือ