กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายในงานนั้น สำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสมุดทำมือจากผ้าที่เหลือใช้ (Reuse) และ กิจกรรมคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565