การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดยอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางปิยวรรณ คุสินธุ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
2. 
นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี ผู้ตรวจประเมินท่านที่ 1
3. นางยุภาพร ทองน้อย ผู้ตรวจประเมินท่านที่ 2
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ เลขานุการคณะผู้ตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ต่ออายุ) 27 กรกฏาคม 2565