พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ