โครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร. สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” โดยพร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหาโลกร้อน  และเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากร รักษ์พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไป