โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมวิธีทำน้ำหมักชีวภาพ โดยมี ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ