โครงการ Green Library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1(บ้านหัวช้าง)

โครงการ Green Library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 และ 7 เมษายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 และติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” รร.ไทยรัฐวิทยา 1