โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารป้องกันเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สามารถป้องกันเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร