กิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-2019)

กิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-2019)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม 7ส การทำความสะอาดเพื่อลดวามเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID 19) เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 7 ส กลุ่มกิจกรรมและพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส่วนงานสำนักงาน ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นคณะกรรมการตรวจ 7ส ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี