การอบรมห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (ออนไลน์)

การอบรมห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (ออนไลน์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการอบรมการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณธาดา วรุณโชติจัดการสำนักส่งเสริมฉลากคาร์บอนและนวัตกรรมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ ทาง facebook สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี