พิธีรับมอบเกียรติบัตรจากสาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

พิธีรับมอบเกียรติบัตรจากสาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ได้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562 และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว ดีเด่น ประจำปี 2562 รับมอบเกียรติบัตรจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี