มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมการจัดการพื้นที่ห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมกันนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังได้เข้าร่วมอบรมการทำสมุดทำมือจากผ้าไทย โดยมีบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

คณะศึกษาดูงานจากสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช