กิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

กิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ณ ลานวิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ความสามารถด้านอาชีพ “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการนำภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรม "การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น"