โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานสีเขียว เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย

ผู้บริหารพร้อมบุคลากร​สำนักวิทยบริการและเ​ทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เทพ​สตรี​ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง​ยั่งยืน​ ได้แก่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ระบบบำบัดน้ำเสีย อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ​ เทศบาลเมืองน่าน​ จ.น่าน และศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็นสีเขียว (Green Office) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมเยี่ยมชม ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562