อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวเรวดี​ วงษ์สุวรรณ​ บรรณารักษ์​ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม​2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ​มหานคร​