การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
2. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน ผู้ตรวจประเมิน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
4. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ตรวจประเมิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์จากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลการตรวจประเมินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562

 

 

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ