กิจกรรม “รักษ์โลก ด้วยมือเรา”

กิจกรรม “รักษ์โลก ด้วยมือเรา”

กิจกรรมระบายสีกระเป๋าผ้าพร้อมรับกระเป๋าผ้าไปเลย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกระเป๋าผ้านั้นมีประโยชน์หลายอย่างที่จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะล้นโลกได้ ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมระบายสีกระเป๋า "รักษ์โลก ด้วยมือเรา"