กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแยกขยะให้ถูกประเภท สมุดทำมือจากกระดาษ Reuse และ Bingo รักษ์โลก ระหว่างวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม