โครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2561

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบรางวัลให้กับ “สุดยอดนักอ่าน ประจำปี 2560” โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. “สุดยอดนักอ่าน” คือผู้ที่ยืมหนังสือมากที่สุดประจำปี 2560
2. “สุดยอดบุคลากรนักอ่าน” แบ่งเป็นสายวิชาการ และสายสนับสนุน
3. “สุดยอดนักศึกษานักอ่าน” คือ นักศึกษาภาคปกติที่มีจำนวนการยืมมากที่สุดของแต่ละคณะ
ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี