โครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2562 และกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการอ่าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปี 2562 และกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน ประจำปี 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนได้ร่วมกันคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด หรือจะเลือกซื้อส่วนตัวเพื่อให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับสุดยอดนักอ่านประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ วันที่ 9 -11 มกราคม 2562  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี