โครงการ Big Cleaning Day

โครงการ Big Cleaning Day 28-29/12/60

กิจกรรม 5 ส ร่วมใจ ร่วมมือ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ
ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี