การเดินทาง

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน

  1. มีบริการรถรับ-ส่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะรอรับที่สนามบินดอนเมือง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตูทางออกที่ 9
  2. สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ จะมีรถรอรับ ณ สถานีรถไฟลพบุรี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น., 09.00 น., 12.00 น. และ 15.00 น.
  3. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีบริการรถไปส่งที่สนามบินดอนเมือง โดยออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เวลา 07.00 น.
  4. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางกลับโดยรถไฟ ถ้าต้องการรถไปส่งที่สถานีรถไฟลพบุรี ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

แผนผังศึกษาแหล่งเรียนรู้

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แผนผังแสดงอาคารสถานที่ สถานที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์