เอกสารประกอบการสัมมนา

การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0
โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

การอภิปราย “นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0” โดย
1. ศาสตราจารย์วิลาศ วูวงศ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

3. คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

สัมมนากลุ่มย่อย “ทิศทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 4.0”
กลุ่มที่ 1 งานบริหารจัดการสำนักงาน โดย อาจารย์ ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ์
กลุ่มที่ 2 งานเทคนิคสารสนเทศ โดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
กลุ่มที่ 3 งานบริการสนเทศ โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ น่าชม
กลุ่มที่ 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง

สัมมนากลุ่มย่อย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย ศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง

การบรรยายธรรมะ “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”
โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ